Informizely customer feedback surveys

Privacy Statement

ons privacy statement

Privacyverklaring DBA.nl B.V.

Betrekking: DBA.nl B.V. en de onderliggende labels, websites en bedrijfsnamen

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met DBA.nl. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe DBA.nl met persoonsgegevens omgaat.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene verordening
gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Doeleinden van de verwerking

Door gebruik te maken van onze diensten of onze website www.dba.nl te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang deze worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacyverklaring.

Het leveren van onze diensten

Als organisatie kunt u gebruik maken van onze dienstverlening.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam contactpersoon
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Organisatienaam
 • Betaalgegevens
 • Factuurgegevens
 • Eventuele inhoud van correspondentie

Wij gebruiken deze gegevens om de overeenkomst die wij met u aangaan, uit te kunnen voeren en om de relaties die hieruit voortvloeien te onderhouden. Wij bewaren deze gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaartermijn van zeven jaar).

Contact

Wanneer u een e-mailbericht stuurt, gebruik maakt van ons contactformulier, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Wij gebruiken deze gegevens om uw verzoek om contact met u op te nemen netjes af te handelen en om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren. Wij bewaren deze informatie, totdat wij denken dat u tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail met acties aan onze klanten. Alleen klanten die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief (toestemming). Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u zich weer afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze berichten. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek kunnen met u besproken worden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.

Gebruik van ons klantportaal

Via ons klantportaal kunt u zelf calls aanmaken voor incidenten en verzoeken. Daarnaast is het mogelijk om de voortgang van de calls te bekijken en extra informatie toe te voegen. Medewerkers van klanten van DBA.nl, kunnen een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website van DBA.nl.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Eventuele informatie die u verstuurt via het klantportaal

Wij hebben deze gegevens nodig om de accountomgeving aan onze klanten te kunnen bieden (uitvoering van de overeenkomst). Wij bewaren deze informatie voor de duur van uw account. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u DBA.nl hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Verstrekking informatie of gegevens aan derden

DBA.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van DBA.nl bepaalde werkzaamheden verrichten. Overdracht van persoonsgegevens geschiedt enkel in strikte opdracht en op basis van uw goedkeuring.

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Betalingsdienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Marketingbedrijven

Om die dienstverlening te verlenen kan DBA.nl uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). DBA.nl doet dit alleen indien er sprake is van
een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Beveiliging

DBA.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DBA.nl is voorzien van een TLS laag die zorgt voor een beveiligde verbinding tussen server en browser. Dit kunt u zien aan het slotje en/of het woord ‘secure’ (veilig) in de adresbalk van uw browser. Gegevens die u via onze website aan ons verstrekt, worden hierdoor veilig naar ons verzonden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Deelmogelijkheid sociale netwerken en websites van derden

Op onze website kunnen knoppen zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt DBA.nl geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker
  te maken (analytische cookies);
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Applicatie- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. Zie voor meer uitleg over cookies en welke cookies wij gebruiken onze cookieverklaring.

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Uw privacyrechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te
  corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en
  tegen direct marketing. • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om
  persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht
  om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het
  verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u ter verificatie van uw identiteit om (identificatie)gegevens. DBA.nl zal zo snel mogelijk, in principe binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via ib@dba.nl.

Klacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u echter vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. DBA.nl adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Contact

DBA.nl B.V.

Bezoekadres
Archimedesbaan 20
3439 ME Nieuwegein

Postadres
Postbus 43
3430 AA Nieuwegein

E-mail: ib@dba.nl
KvK nummer: 30178605 Utrecht

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 17 juni 2021

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Laat uw gegevens achter. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.