Bel ons Mail ons Zoeken Klantportaal

Privacy statement

Privacy verklaring DBA.nl B.V.

Betrekking: DBA.nl B.V. en de onderliggende labels, websites en bedrijfsnamen

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met DBA.nl. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe DBA.nl met persoonsgegevens omgaat.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. DBA.nl verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder de gegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummers

• E-mailadres

• Gegevens over uw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaat type

DBA.nl verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

• Het verlenen en factureren van onze diensten;

• Het personaliseren van uw ervaring op onze site;

• Verzenden van onze nieuwsbrieven;

• Afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;

• Opslag behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant

• Bescherming tegen- en bewaken van identiteitsgevoelige informatie en aanspraken;

• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Aanlevering persoonsgegevens en privacy gevoelige informatie

DBA.nl is niet verantwoordelijk voor het proces van aanleveren noch de aanlevering zelf van persoonsgegevens aan DBA.nl daar wij op dit proces geen invloed uit kunnen oefenen.

Gegevens over gebruik en cookies van de website

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics en Google search console. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google, Facebook, LinkedIn voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt DBA.nl geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens bewaartermijn en inzage

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart DBA.nl de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal DBA.nl de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij DBA.nl op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Je hebt ten allen tijde het recht om de gegevens in te zien die DBA.nl van jou heeft, ook nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de privacy officer, deze is te bereiken via ib@dba.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. DBA.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Gebruik van besloten deel van de website

Medewerkers van klanten van DBA.nl, kunnen een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website van DBA.nl.

Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je DBA.nl hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Beveiliging

DBA.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DBA.nl is voorzien van een SSL laag die zorgt voor een beveiligde verbinding tussen server en browser. Dit kunt u zien aan het slotje en/of het woord ‘secure’ (veilig) in de adresbalk van uw browser. Gegevens die u via onze website aan ons verstrekt, worden hierdoor veilig naar ons verzonden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Minderjarigen

DBA.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking informatie of gegevens aan derden

DBA.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van DBA.nl bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT- beheerder). Overdracht van persoonsgegevens geschiedt enkel in strikte opdracht en goedkeuring.

Akkoord verklaring van gebruik gegevens

DBA.nl zal ten allen tijden akkoord vragen of de verstrekte gegevens verwerkt mogen worden voor de reden waarvoor ze verkregen / aangeleverd zijn. Met de akkoord verklaring zal DBA.nl geen andere handelingen inzetten dan expliciet zijn overeengekomen eendachtig de opdracht.

Inzage, informatieverzoeken, correctie en recht van verzet

Iedere bezoeker kan ons schriftelijk, per email op de hoogte stellen, als men niet benaderd wil worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres, ib@dba.nl.

Tevens heeft iedere bezoeker het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de gegevens. Als je meer informatie wilt over DBA.nl, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onze contactpagina. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.

Deelmogelijkheid sociale netwerken

Op onze website kunnen knoppen zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van FacebookTwitterGoogle en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons-) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. DBA.nl adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 30 juni 2020

Waar kunnen we u mee helpen?