Informizely customer feedback surveys

Backup in de Oracle cloud


Backup in de Oracle cloud

Integratie van Oracle Cloud storage in uw database back-up procedure

Oracle Cloud StorageDe gegevens in uw Oracle Databases zijn de kroonjuwelen van uw organisatie, zonder deze gegevens zullen uw applicaties niet meer werken, en zal een groot gedeelte of misschien zelfs wel uw gehele bedrijfsvoering stil komen te vallen. Het is daarom van cruciaal belang om er zeker van te zijn om in alle gevallen deze data te kunnen herstellen in het geval dat nodig mocht zijn. Het is daarom om meerdere redenen een goed idee om de Oracle Storage Cloud Service te integreren in uw huidige backup procedure. In dit artikel worden achtereenvolgens de voor- en nadelen van een dergelijke integratie besproken, alsmede kort een tweetal scenario’s kort aangestipt over hoe een dergelijke integratie in de praktijk te realiseren is.

Voordelen

Kosten

Storage in de Cloud is voor kleine tot middelgrote bedrijven vele malen goedkoper dan on-premise SAN storage, met als voornaamste reden dat er alleen kosten in rekening worden gebracht voor de daadwerkelijke hoeveelheid storage die wordt afgenomen. Zie onderstaande grafiek:

Oracle heeft op zijn website tevens een applicatie om de kosten te bereken, zie hiertoe https://www.oracle.com/cloud/cost-estimator.html

Oracle Cost estimator

Ter indicatie staan hieronder de prijzen voor Object Storage op d.d. 30-06-2020. Actuele prijzen zijn hier te vinden.
200630 prijsobjectstorage

Hieronder een rekenvoorbeeld; het afnemen van 10 TB aan Database Backup in de Oracle Cloud, kost maandelijkse basis grofweg  zo’n 47 euro:
Kosten Oracle Cloud

Voor de berekening van wat een gemiddelde GB kost op een on-premise SAN komen vele factoren om de hoek kijken (onderhoud, raid levels, monitoring, onderhoudscontracten met leveranciers, toepassen van patches, personeelskosten, end of life etc), maar het is zonder meer een veilige aanname om te stellen dat deze doorgaans vele malen hoger ligt dan de gemiddelde prijs van een GB in de Oracle Cloud.

Beschikbaarheid  over off-site back-ups van uw databases

Eén onbewuste klik op een link in een email, of het openen van een attachment door een medewerker in uw organisatie kan er tegenwoordig al toe leiden dat uw volledige ICT infrastructuur, inclusief uitwijkomgeving en backups, wordt versleuteld en gegijzeld door ransomware, en als gevolg hiervan volledig of voor een groot deel onbruikbaar raakt. Voorbeelden van dergelijke scenario’s en wat voor dilemma’s en problemen dit met zich meebrengt duiken helaas steeds vaker op in de media, en zullen u ongetwijfeld bekend zijn. Dit is waarom het beschikken over off-site back-ups van uw databases zo ontzettend belangrijk is.

Beschikking over een back-up van database back-ups

U heeft op deze manier altijd beschikking over een back-up van uw database back-ups, een essentieel onderdeel van een solide en betrouwbare back-up strategie. 

Integratie met RMAN/huidige back-up procedure

Oracle Cloud Storage integreert naadloos met RMAN, de default back-up en recovery tool voor de Oracle Database, en er zullen dus minimale aanpassingen nodig zijn aan uw huidige back-up scripts en procedures om genoemde integratie te realiseren.

Standaard encryptie

Alle data wordt standaard versleuteld opgeslagen, en hier zijn geen extra licentiekosten aan verbonden (zoals dat wel het geval is indien u dit wilt doen / doet voor uw on-premise database backups). En u bent de enige die deze data kunt un-encrypten, het is op geen enkele manier mogelijk voor Oracle om de data in uw database back-ups in te zien of uit te lezen.

PAY AS YOU GO

U betaalt alleen voor de hoeveelheid data die u ook daadwerkelijk opslaat in de Oracle Cloud. Dit in tegenstelling tot de storage op uw SAN.

Nooit meer backups die mislukken door ruimtegebruik

Lopen uw database back-ups nu soms fout, wegens het vollopen van disks, dit is in de Oracle Cloud nooit een issue. Uitbreiden van back-up filesystemen voor de Oracle Database back-ups is in de Oracle Cloud niet nodig, de beschikbare opslaghoeveelheid voor uw database back-ups is in principe oneindig.

 Verversen test omgevingen

Ververst u regelmatig uw test databases met een kopie van de productie database, maar is dit nu altijd nog een manuele handeling met vele stappen en een lange doorlooptijd, wegens bijvoorbeeld gescheiden netwerken voor uw OTAP omgeving, ook dan biedt de beschikbaarheid van een back-up van uw database in de Oracle Cloud voordelen, waardoor dit een gestroomlijnder proces kan worden. Het enige dat dan nodig is, is internet toegang voor de bewuste database servers naar (alleen) de Oracle Cloud, dit kan in de firewall middels een whitelist worden geconfigureerd.

Archiveren oude database back-ups zonder zorgen

Is uw organisatie gebonden aan wettelijke verplichtingen om de inhoud van bepaalde databases voor langere tijd te bewaren, bijvoorbeeld een jaar of zelfs enkele jaren, dan biedt Oracle hiervoor de zogenaamde Archive Storage optie aan, die ook nog eens vele malen goedkoper (en dus ook trager) is dan de Object Storage waar de reguliere database back-ups terecht in komen. Hierdoor hoeft u deze back-ups voortaan niet meer lokaal op te slaan en bewaren op een veilige plek, danwel te archiveren.
De kosten voor deze vorm van storage zijn op 30-06-2020 slechts 0,00233506 euro per GB per maand, klik hier voor de actuele prijzen. In dit geval kost 10 TB aan archive storage u dus slechts 24 euro per maand, zie https://www.oracle.com/cloud/cost-estimator.html

Replicatie van uw database back-ups tussen drie verschillende datacentra

De Oracle Cloud Storage wordt tussen drie geografisch van elkaar gescheiden onafhankelijke data centra (zogenaamde Availability Domains) gesynchroniseerd, zodat uitval van een geheel data centrum, of zelfs twee data centra, niet zal leiden tot onbeschikbaarheid van uw Oracle Database back-ups.
Wat hier wel bij moet worden opgemerkt, is dat het onlangs geopende datacentrum van Oracle in Amsterdam hier (nog) niet aan voldoet, dus indien dit een vereiste is voor u, dan kunt u als alternatief ervoor kiezen om de data op te slaan in de datacentra van Oracle in Londen of Frankfurt, die hier wel aan voldoen.

Compressie

Alle vormen van compressie mogen worden ingezet voor het maken van uw database back-ups, waar bij on-premise back-ups alleen de default standaard compressie is toegestaan (zonder het aanschaffen van de benodigde licentie hiervoor). Op deze manier kunt u maximaal gebruik maken van de beschikbare upload capaciteit van uw internet verbinding, omdat de back-up eerst maximaal wordt ge-compressed alvorens deze wordt ge-upload naar de Oracle Cloud. Dit scheelt daarnaast dan ook nog in de kosten die in rekening worden gebracht, aangezien de database back-ups minder ruimte in zullen nemen.

Meer vrije ruimte op uw SAN

Zoals reeds vermeld is on-premise SAN storage relatief duur t.o.v. storage in de Oracle Cloud, dus indien uw SAN nu bijna constant aan zijn limiet zit, of zelfs aan vervanging toe is, dan kan het inzetten van Oracle Cloud Storage voor uw database back-ups zeker een interessante propositie zijn, met als bijkomend voordeel dat u dan ook tevens over off-site back-ups van uw databases beschikt, iets waarvan het belang regelmatig nog wel eens wordt onderschat helaas.

Verversen testomgevingen

Ververst u regelmatig uw test databases met een kopie van de productie database, maar is dit nu altijd nog een manuele handeling met vele stappen en een lange doorlooptijd, wegens bijvoorbeeld gescheiden netwerken voor uw OTAP omgeving, ook dan biedt de beschikbaarheid van een back-up van uw database in de Oracle Cloud voordelen, om dit een gestroomlijnder proces te maken. Het enige dat dan nodig is, is internet toegang voor de database servers naar (alleen) de Oracle Cloud, dit kan in de firewall middels een whitelist worden geconfigureerd. Op die manier kan dan eenvoudig in één stap de  productie database worden ge-restored op een test server.

Hogere retentie van database back-ups

Wegens de lage kosten voor opslag in de Oracle Cloud kunt u de retentie van uw Oracle Database back-ups ophogen indien gewenst, zodat u bijvoorbeeld ook de database kunt restoren zoals die 14 of zelfs meer dagen geleden was, waar deze parameter in de praktijk op on premise omgevingen met lokale SAN storage doorgaans op 7 dagen staat of minder.

Back-ups maken van al uw databases

Maakt u nu alleen maar back-ups van uw productie databases wegens ruimtegebrek, maar zou het eigenlijk wel handig zijn om ook back-ups beschikbaar te hebben van uw acceptatie en test databases, ook dan kan Oracle Cloud Storage een interessante propositie zijn, wegens de lage kosten per GB.

Uitwijk/standby databases migreren naar de cloud

Heeft u momenteel een uitwijk omgeving ingericht bestaande uit een primary en een standby database, dan dient u voor beide van deze databases licentiekosten te betalen aan Oracle. U kunt er ook voor kiezen om uw uitwijk database in de Oracle Cloud te laten draaien. De archived logs (transactielogs) van uw primary database schrijft u dan naast de huidige locatie tevens weg naar een NFS filesystem in de Oracle Cloud. Vervolgens kunt u bijvoorbeeld eens per etmaal de standby database VM gescript automatisch op laten starten, deze bij laten werken door het toepassen van de transactie logs, en deze daarna weer geautomatiseerd stoppen.
Op deze manier hoeft u geen licentie meer af te nemen voor uw standby database, want in de Oracle Cloud betaald u alleen kosten voor het draaien van een database wanneer die ook daadwerkelijk up is, afgerond op het uur (zogenaamde OCPU units). Dus als de standby database dan in bijvoorbeeld 10 minuten is bijgewerkt nadat deze is opgestart, en daarna weer wordt gestopt, dan krijgt u een rekening van Oracle voor het gebruik van deze database van 1 uur voor die dag. Dit scheelt dan al snel duizenden zo niet tienduizenden euro’s per jaar aan licentiekosten per jaar voor uw uitwijkomgeving.
DBA.nl heeft scripts beschikbaar om een dergelijke configuratie voor u in te richten en te monitoren.

Nadelen

Vanzelfsprekend kleven er ook een aantal nadelen aan het integreren van Oracle Cloud Storage in uw huidige backup procedure. Eén daarvan is dat het maken van database backups naar de Oracle Cloud doorgaans minder snel zal verlopen dan wanneer deze lokaal worden gemaakt, dit is immers afhankelijk van de upload snelheid van de internet verbinding van uw organisatie. Echter is hier wel e.e.a. aan te tunen om hier zo efficiënt als mogelijk mee om te gaan, zo mag er dus zoals reeds vermeld gratis gebruik worden gemaakt van maximale compressie zodat er minder data hoeft te worden geüpload dan dat er normaal gesproken lokaal zou worden weggeschreven, en is het tevens mogelijk om datafiles parallel in stukjes te backuppen, zie https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/db-backup-cloud/csdbb/best-practices-optimize-cloud-backup-rates.html. Op die manier wordt een datafile van bijvoorbeeld 30 GB dus in stukjes gehakt, en deze worden dan parallel ge-compressed, en ook in parallel ge-upload, in plaats van dat eerst de hele datafile wordt ge-compressed, en pas dan wordt ge-upload naar de Cloud.
Een ander nadeel is dat het restoren van een database vanuit de Oracle Cloud ook wat minder snel zal verlopen, dan wanneer deze wordt ge-restored vanaf lokale storage. Indien uw internet verbinding eruit ligt, dan is dat natuurlijk sowieso een probleem, er kunnen dan geen backups worden gemaakt naar de Cloud, of databases worden gerestored vanuit de Cloud.
Het is overigens eventueel ook mogelijk om de zogenaamde FastConnect optie af te nemen, zodat er altijd gegarandeerd een snelle verbinding is met het betreffende datacentrum van de Oracle Cloud, van 1 Gbit of 10 Gbit, echter zal dit in de praktijk voornamelijk nuttig zijn voor bedrijven met hele grote databases.

Scenario’s

Globaal gezien zijn er twee scenario’s mogelijk voor het integreren van Oracle Cloud Storage in uw huidige backup procedure:

  1. Alle database backups voortaan in de Oracle Cloud opslaan
  2. Zowel een lokale database backup maken zoals u nu reeds doet, maar de backup die u daar weer van maakt voortaan off-site in de Oracle Cloud op te slaan, en niet meer lokaal

Optie 1 heeft natuurlijk als groot nadeel dat indien om wat voor reden dan ook er tijdelijk geen verbinding mogelijk is met de Oracle Cloud, u geen backups kunt maken, of restores uit kunt voeren.

Optie 2 is dan ook doorgaans de verstandigere keuze, met tevens als bijkomend voordeel dat u de retentie van de backups die u lokaal maakt kunt verlagen naar bijvoorbeeld 2 dagen, om zo kostbare ruimte op uw SAN vrij te spelen die vervolgens voor andere doeleinden kan worden ingezet. De retentie voor de backups die in de Cloud staan kan dan worden gezet op hoe die was voor de lokale backups, of vanwege de lagere kosten, hoger.

DBA.nl,
dé database
administrator

DBA.nl is de allround database expert gespecialiseerd in het inrichten, onderhouden, monitoren van database omgevingen. Daarnaast geven wij advies en nemen performance problemen weg.